Manufacturer's Trophy

2017 Subaru
2016 Mitsubishi
2015 Subaru
2014 Subaru
2013 Not Contested
2012 Subaru
2011 Subaru
2010 Mitsubishi
2009 Subaru
2008 Mitsubishi
2007 Subaru
2006 Subaru
2005 Subaru
2004 Mitsubishi
2003 Mitsubishi Team
2002 Mitsubishi Team
2001 Mitsubishi Ralliart Team
2000 Mitsubishi Ralliart Team - G.Argyle, T.Bawden, A.Hawkeswood
1999 Mitsubishi Ralliart Team - G.Argyle, T.Bawden, R.Meekings
1998 Mitsubishi Team - G.Argyle, T.Bawden, M.Roestenburg
1997 Mitsubishi Team - R.Jones, M.Roestenburg, G.Argyle
1996 Subaru Team - G.Graham, J.McAndrew, S.Holmes
1995 Mitsubishi Team - Jones, Grant, Leonard
1994 Subaru Team - V. Slee, B. Watkin, J. McAndrew